#49
Förbättra kunskaperna i skolan
STATUS: EJ PÅBÖRJAD

Vad är det senaste som regeringen gjort?

Inget

Vad säger Januariavtalet?

”Förbättra kunskaperna i skolan. Läroplaner och kursplaner ska revideras i syfte att stärka betoningen på kunskap och faktakunskaper och för att uppmuntra flit och ambition. (Uppdrag till Skolverket hösten 2019)

Möjligheterna för Skolinspektionen att stänga skolor med stora brister, såväl fristående som kommunala, ska öka (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning 1 januari 2022).

Lika villkor ska gälla för både privat som offentligt drivna skolor. Höga kvalitetskrav ska vara styrande (Utredning om kvalitetskrav 2020-2022).

Ytterligare insatser kan prövas för att undvika betygsinflation, som externa examinatorer. Lärarna ska ges det bedömningsstöd de behöver för att betygen ska vara rättvisa och likvärdiga i hela landet. De nationella proven ska digitaliseras och ska rättas centralt (Uppdrag till Skolverket 2019) för att stärka likvärdigheten och öka attraktionskraften i läraryrket.”

Varför måste skolans kvalitet höjas, enligt Timbro?

En välfungerande skola är en förutsättning för ett välfungerande samhälle. Valfrihetsrevolutionen på 90-talet erbjöd en efterlängtad frihetsreform och skolvalet är viktigt att värna. Men systemet kräver förändringar om kunskapsmålen ska nås och förbättras, dels genom förändringar av läroplanen men också i regleringen av skolmarknaden. Vi behöver ställa högre krav på dysfunktionella skolor och minska detaljstyrningen över verksamheter som presterar väl. Det är också viktigt att skapa goda incitament för privata aktörer och minska risken för elevselektion och betygsinflation.

Timbros reformförslag:

  • Stäng fler kommunala skolor som underpresterar över tid. Underpresterande friskolor förlorar sitt tillstånd medan vanskötsel av offentligt drivna verksamheter fortgår. Statlig tvångsförvaltning bör användas i högre utsträckning och privata aktörer – vinstdrivande eller icke-vinstdrivande – ges en möjlighet att i en kvalitetsupphandling ta över verksamheter som kommunen misslyckats med att förbättra.
  • Kompetensförsörjningen i skolan befinner sig i ett krisläge. Lärarlegitimationen försvårar situationen och bör avskaffas. Privata aktörer bör få möjlighet att driva lärarutbildningar.
  • Timbro välkomnar en reform med externa examinatorer. För att se till att betyg är likvärdiga måste man antingen centralisera betygssystemet, tillsammans med en återgång till någon form av normrelatering, eller låta universitet och gymnasieskolor anta elever på olika sätt- alternativt införa en kombination av båda reformerna.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Rätt att slänga ut respektlösa elever”
Blanche Jarn, Smedjan, 19 februari 2019

”Digitaliseringsfobin skadar skolan”
Karin Svanborg-Sjövall, Smedjan, 10 augusti 2018 

”Våldet har ersatt meritokratin i skolan”
Blanche Jarn, Smedjan, 17 januari 2018

”Riv upp reformen med lärarlegitimation”
Jesper Ahlgren och Johan Ingerö, Svenska Dagbladet, 23 augusti 2015

”50 svenska skolor tillåts underprestera år efter år”
Karin Svanborg-Sjövall, Dagens Nyheter, 29 april 2015

”Så skulle problem med skolvalet kunna lösas”
Karin Svanborg-Sjövall och Gabriel Heller Sahlgren, Svenska Dagbladet, 6 november 2013 

Kontakt
Karin Svanborg-Sjövall
VD
072- 517 00 77
karin.svanborg.sjovall@timbro.se
karin