#46
Gör byggandet snabbare och billigare
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2019-12-11: Regeringen presenterade en proposition om en utvecklad översiktsplanering med förslag om nya bestämmelser om översiktsplanering enligt plan- och bygglagen.

2019-09-12: Regeringen uppdrog åt Bokföringsnämnden att se över nämndens allmänna råd till 4 kap. årsredovisningslagen rörande redovisning av anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar.

2019-04-09: Regeringen presenterade en proposition som ger fastighetsägare större frihet att bygga altaner. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2019.

2019-03-07: Regeringen skickade en lagrådsremiss med förslag på vissa undantag från kravet på bygglov för altaner som uppförs i anslutning till bostadshus.

2019-02-13: Översiktsplaneutredningen presenterade sitt slutbetänkande som bl a behandlar frågan om ”privat initiativrätt”.

Vad säger Januariavtalet?

”Genomför omfattande regelförenklingar för att förenkla och förkorta planprocessen och därmed göra byggandet snabbare och billigare. Bland annat införs enklare regler för byggnation utanför detaljplanelagt område, nya regler om utökade möjligheter för privat initiativrätt med bibehållet kommunalt ansvar för översiktsplanering, planbeslut och bostadsförsörjning.

Vidare görs en översyn av riksintressen och en utredning av förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader (Ds 2019 eller 2020).

Inför en bygglovsbefrielse för altaner i kombination med att mindre (lovfria) altaner får strida mot planbestämmelser (Proposition våren 2019).”

Varför måste byggandet underlättas, enligt Timbro?

Behovet av nya bostäder är mycket stort. Bara under 2019 och 2020 beräknar Boverket att det behöver byggas 93 000 bostäder per år, motsvarande ett nytt Uppsala eller ett knappt Linköping. Det handlar om en byggtakt som Sverige inte haft sedan miljonprogrammets dagar.

Trots det stora behovet och en utdragen högkonjunktur har byggtakten inte hållit jämna steg med befolkningsutvecklingen. Riksintressen, den snåriga plan- och bygglagen och fyrkantiga regler för bland annat bullernivåer gör att många byggprojekt bromsas eller aldrig kommer igång överhuvudtaget. I dag är exempelvis nästan var sjätte kvadratmeter i Stockholm omfattad av något slags byggförbud. Mot bakgrund av den stora bostadsbristen behövs rejäla förenklingar i byggreglerna.

Timbros reformförslag:

  • Gör detaljplaner flexiblare och enklare att ta fram; i vissa fall bör de inte behövas alls.
  • Gör byggregler mer enhetliga i hela landet för att underlätta massproduktion av billiga standardbostäder.
  • Minska antalet områden som klassas som riksintressen.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Byggreformer för nästa regering”
Jacob Lundberg och Estrid Faust, Mariestads-Tidningen, 17 januari 2019

”Släpp byggandet fritt och få fler bostäder på köpet”
Jacob Lundberg, Göteborgs-Posten, 29 december 2018

Rapporter från Timbro

”700 000 bostäder men ingen mark”
Jesper Ahlgren, 2016

Kontakt
Emanuel Örtengren
Programansvarig Välfärd
073- 581 94 54
emanuel.ortengren@timbro.se
emanuel