#23
Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2019-07-04: Regeringen tillsatte en utredning som ska se över strandskyddslagstiftningen. Utredningen ska lämna in sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 30 november 2020.

2019-04-10: I vårändringsbudgeten höjde regeringen anslaget till Universitets- och högskolerådet (UHR) med 10 miljoner kronor för att stimulera utveckling av distansstudier.

Vad säger Januariavtalet?

”Gör det möjligt att leva och bo på landsbygden.

  • Bygg ut fler servicekontor i hela landet.
  • Inga nya myndigheter ska lokaliseras i Stockholm under mandatperioden.
  • Det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Strandskyddslagstiftningen behöver göras om i grunden genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar ta hänsyn till att tillgång till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck. Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck. Det lokala inflytandet ska öka. Ett fortsatt starkt och, om behov finns, förstärkt strandskydd ska finnas för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i områden som redan är starkt exploaterade (Utredning tillsätts sommaren 2019. Proposition hösten 2021. Ikraft 1 januari 2022).
  • Inför ett avståndsbaserat och färdmedelsoberoende reseavdrag (Utredning tillsatt. Dir. 2017:134).
  • Utred ett slopat krav på bygglov för den som vill bygga ett kafé, ett ridhus eller liknande i anslutning till sin gård (Tillsätts 2020).
  • En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras. En förutsättning är att Systembolagets monopol säkras (Tillsätts 2020).
  • Vägunderhållet, med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring, förstärks.
  • Öka tillgången till högre utbildning i hela landet och stärk möjligheterna till distansutbildning.”

Varför måste förutsättningarna på landsbygden förbättras, enligt Timbro?

I dag finns en rad lagar och regler som försvårar vardagslivet och utveckling på landsbygden. Därför är det välkommet att Januariöverenskommelsen innehåller en skrivning om att strandskyddet ska ses över och anpassas till att förutsättningarna runtom i landet skiljer sig åt. Det är problematiskt att tillämpa samma regler för Arjeplogs kommun, med nästan 9 000 sjöar på knappt 3 000 invånare, som för Stockholms skärgård. Det är absurt att ett bredare dike ska kunna förhindra byggen hundratals meter därifrån och att ingen hänsyn tas till exempelvis höjdskillnader. Det finns gott om platser, framför allt i glesbebyggda områden, där sjönära boenden skulle kunna byggas utan att viktiga naturvärden tar skada.

Ett annat hinder för landsbygdens utveckling är förbudet mot gårdsförsäljning. Sverige är i dag det enda landet i Europa där gårdsförsäljning är förbjuden, och ändrade regler skulle vara en viktig reform för landsbygden. Efterfrågan på lokalproducerat öl och vin är stort, och utbudet likaså: det finns över 160 vingårdar och 250 bryggerier i Sverige. Att tillåta gårdsförsäljning skulle bidra till att fler företag vågar investera och anställa i verksamheter på landsbygden. I en branschundersökning menade nära nio av tio producenter att de skulle starta gårdsförsäljning och att sysselsättningen skulle öka om gårdsförsäljning tilläts.

Timbros reformförslag:

  • Avskaffa strandskyddet.
  • Tillåt gårdsförsäljning som ett första steg i en liberalisering av den svenska alkoholmarknaden.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Systembolaget står på alkoholjättarnas sida”
Blanche Jarn, Smedjan, 26 mars 2019

”Byggreformer för nästa regering”
Jacob Lundberg och Estrid Faust, Mariestads-Tidningen, 17 januari 2019

”Systembolagets vilseledande kampanjer fortsätter”
Alexander Fritz Englund, SVT Opinion, 14 juli 2016

Rapporter från Timbro

”Farväl till Systembolaget”
Alexander Fritz Englund, 2016

Kontakt
Emanuel Örtengren
Programansvarig Välfärd
073- 581 94 54
emanuel.ortengren@timbro.se
emanuel