#18
Arbetsförmedlingen reformeras i grunden
STATUS: PÅGÅENDE

Vad är det senaste som regeringen gjort?

2019-11-27: Regeringen meddelade att den planerar att ge Arbetsförmedlingen nya uppdrag i regleringsbrevet för 2020 i syfte att säkerställa en fungerande verksamhet i hela landet.

2019-11-01: Arbetsförmedlingen publicerade den rapport som de i våras fick i uppdrag av regeringen att ta fram. I den går myndigheten igenom förutsättningar inför reformeringen och besvarar regeringens frågor om bland annat LOV, ersättningsmodeller och samverkan mellan aktörer.

2019-09-18: Regeringen föreslog i höstbudgeten mer resurser till arbetsmarknadspolitiken, bl a för att öka antalet deltagare i upphandlade matchningstjänster, för att upprätthålla takten i reformeringen av Arbetsförmedlingen samt för att dämpa minskningen av extratjänster och introduktionsjobb.

2019-05-09: Regeringen gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att genomföra vissa förberedelser inför reformeringen av myndigheten. Deadline 1 november 2019.

Vad säger Januariavtalet?

”Arbetsförmedlingen reformeras i grunden. Staten har genom Arbetsförmedlingen myndighetsansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men ett nytt system baserat på LOV ska utvecklas där fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande för de lediga jobben. Arbetsförmedlingen kommer att finnas kvar som statlig myndighet, men vara fokuserad på myndighetsansvar i form av kontroll av arbetssökande och av fristående aktörer, arbetsmarknadspolitisk bedömning, digital infrastruktur och statistik och analys. Ersättningen till aktörerna ska i huvudsak utgå från hur väl de lyckas med att få individer i varaktig sysselsättning, givet behoven hos den arbetslöse. För att säkerställa kvaliteten ska antalet fristående aktörer begränsas, genom att de ska kontrolleras, rangordnas och certifieras och möjligheterna att välja bort besvärliga fall förhindras. Insatser för personer med funktionsnedsättning berörs ej av denna omläggning. Arbetsmarknadsutbildningar som brister i effektivitet bör avvecklas, medan de som fyller en strategisk funktion på arbetsmarknaden ska finnas kvar. Nystartsjobb ska finnas kvar. Extratjänster och introduktionsjobb ska riktas mot de längst från arbetsmarknaden och ha samhällsekonomiskt rimliga volymer. Krav ska ställas på ett fungerande samråd mellan Arbetsförmedlingen och parterna så att dessa arbetsplatsförlagda insatser förbättrar förutsättningarna till varaktig etablering på arbetsmarknaden (Förändringen av Arbetsförmedlingen ska vara fullt genomförd under 2021).”

Varför måste Arbetsförmedlingen reformeras, enligt Timbro?

Den statliga arbetsmarknadspolitiken dras med allvarliga problem. Förtroendet för Arbetsförmedlingen är i botten och de anställningssubventioner och utbildningsprogram som ålagts myndighetens att administrera ger blygsamma resultat. För att bidra till ökad mångfald i matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare måste verksamheten omprövas och vässas. Arbetsförmedlingen har fram till 2019 haft en budget på nära 80 miljarder, och denna summa bör minska. Arbetsförmedlingen ska fokusera på ett fåtal kärnuppgifter som kontrollutövande myndighet, medan matchningen i huvudsak sköts av privata aktörer. 

Timbros reformförslag:

  • Lägg ner Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form. Låt myndigheten fokusera på sitt uppdrag som kontrollorgan, och låt privata aktörer ansvara för matchningen av arbetstagare och arbetsgivare.

Vidare läsning

Debattartiklar

”Rätt att reformera Arbetsförmedlingen”
Caspian Rehbinder, Publikt, 13 november 2019

”Ylva Johansson har misslyckats som arbetsmarknadsminister”
Caspian Rehbinder och Isak Kupersmidt, Smedjan, 1 november 2019

”Arbetsförmedlingens svar gränsar till aktivism”
Siri Steijer, Svenska Dagbladet, 22 augusti 2018

”Efter Löfvens förödande resa – lägg ner AF”
Siri Steijer, Svenska Dagbladet, 16 augusti 2018

”Arbetsförmedlingen fixar jobb till sig själva”
Siri Steijer, Aftonbladet, 26 april 2017,

”Beredskapsjobb är dyrast och ger sämst resultat” 
Siri Steijer, Dagens Nyheter, 25 juni 2017

”Forskningen tydlig, lägre ingångslöner ger fler jobb”
Siri Steijer, Dagens Nyheter, 30 augusti 2018

”Regeringens jobbsiffror döljer misslyckande”
Siri Steijer och Isak Kupersmidt, Svenska Dagbladet, 15 mars 2018

Rapporter från Timbro

Kontakt
Caspian Rehbinder
Programansvarig Arbetsmarknad
073- 646 05 27
caspian.rehbinder@timbro.se 
CaspianRehbinder