Kriterier och metod

Reformbevakaren erbjuder en löpande detaljerad bevakning av sammanlagt 20 liberala reformlöften i överenskommelsen. Bevakningen av dessa punkter redovisas i form av artiklar på den nedre delen av sidan.

Reformbevakaren ger också en översiktlig lägesbild av samtliga 73 punkter och var i den politiska processen som de befinner sig. Överst på sidan visas en sammanställning utifrån kategorierna Ej påbörjade (beige), Pågående (gult) samt Genomförda (grönt).

  • Beige betyder att ingenting som kommit allmänheten till känna har hänt, dvs det har inte tillsatts någon utredning, det har inte publicerats någon promemoria från något av departementen eller det har inte aviserats något budgetförslag.
  • Gult betyder att någonting har hänt, t ex att en utredning har tillsatts. Flera av de 73 punkterna i överenskommelsen består av flera delförslag. Det räcker med aktivitet i något av dessa för att hela punkten ska kategoriseras som pågående.
  • Grönt betyder att punkten, åtminstone till största delen, är genomförd. En ny lag ska alltså ha trätt ikraft. Om det finns flera delpunkter ska den viktigaste av dem ha trätt i kraft, alternativt majoriteten av de olika delpunkterna.