REFORMBEVAKAREN: Analys och kommentar

Kömiljarden behandlar bara symptomen

I snart tre år har sjukvården rankats som väljarnas viktigaste fråga. En förklaring till det är att väntetiderna inom vården har ökat avsevärt. Sedan slutet av förra mandatperioden har andelen patienter som fått vänta mer än 90 dagar på operation eller annan åtgärd mer än fördubblats. Inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är det bara en av Sveriges 20 regioner – Gotland – som lever upp till målsättningen att en första bedömning ska göras inom 30 dagar. 

Två punkter i Januariöverenskommelsen syftar till att korta vårdköerna genom en så kallad kömiljard och satsningar på BUP. Kömiljarden – 1,6 miljarder kronor som ska fördelas vid årsskiftet till regioner som lyckas korta sina vårdköer – har redan tillkännagivits, och i höstbudgeten anslår regeringen 300 miljoner kronor för att stärka BUP. Utöver det ska kvalitetskraven i sjukvården och äldreomsorgen stärkas, men på den punkten har regeringen ännu inte lagt fram något förslag. 

Vårdköer har debatterats i flera decennier, men det har sällan lett till verklig förändring. Riktade satsningar som kömiljarder, vilket även Alliansregeringen använde sig av, behandlar sjukvårdens symptom men inte dess systemfel. 

Snarare behövs reformer som tar itu med sjukvårdens styrning och finansiering. Närliggande länder som Norge och Nederländerna visar att det går att minska detaljstyrningen över vården samtidigt som väntetiderna kortas. Större inslag av privat finansiering genom försäkringar, som i Schweiz, kan också förbättra tillgängligheten utan att tillgången på vård blir mer ojämlik. 


Om tillgängligheten i vården inte förbättras kan förtroendet för den svenska välfärden ta allvarlig skada. Redan i dag är det förhållandevis i Sverige som anser att sjukvårdens övergripande kvalitet är god i jämförelse med andra höginkomstländer. Den andelen har också minskat över tid. Satsningar som de regeringen hittills presenterat är plåster på såren, men det skulle behövas en helt ny behandling för att komma tillrätta med sjukvårdens problem.